Maria Tieben

leefstijl- vitaliteitscoach

Coaching van Leefgebieden

Maria Tieben

Ieder mens heeft zijn eigen leefstijl

Elk mens, jij ook, is uniek

Bij een gezonde leefstijl wordt vaak gedacht aan gezonde voeding en bewegen. Maar wist je dat een gezonde leefstijl meer inhoudt dan dat? Alles is verbonden, slapen, bewegen, voeding, stress, hormonen. Door verschillende oorzaken kunnen een van de genoemde factoren uit balans raken waardoor je klachten kunt ontwikkelen op mentaal of lichamelijk gebied. 

Instinctief weten we hoe we voor ons lichaam kunnen zorgen. Je lichaam geeft de signalen wel aan. Echter door de vele prikkels en de druk van de maatschappij zijn we het contact met ons lichaam verloren. We worden vaak geleefd zitten veel in ons hoofd en zien niet meer hoe het anders zou kunnen. Op verschillende leefgebieden kunnen problemen bestaan

Stress Maria tieben Leefstijlcoach

Stress systeem

Als je stress ervaart maakt het lichaam zich meteen klaar om te reageren op de bron van de stress. Belangrijke stressreacties zijn vechten, vluchten en verstijven. Twee minder bekende reacties zijn veiligheid zoeken en verzorgen. Stress is niet ongezond. Het helpt ons de dingen te doen die we willen en/of moeten doen.

Bij stress produceert het lichaam cortisol en adrenaline en deze hormonen zorgen dat het sympathisch zenuwstelsel, ook wel het gaspedaal, worden aangestuurd. Als het lichaam te veel of langdurig deze hormonen blijft aanmaken spreken we van stress. Het lichaam raakt (over)gespannen. Te veel of langdurige stress kan leiden tot burn-out klachten. De symptomen van langdurige stress komen vaak geleidelijk en worden niet altijd goed herkend. De symptomen uiten zich zowel op fysiek en mentaal gebied.

Belangrijk is dat de symptomen herkend en erkend worden. Pas dan kun je aan de slag de stress te verminderen. Voldoende energie en veerkracht zorgt dat je beter met stress kunt omgaan.

 • Vermoeidheid
 • Hartkloppingen
 • Zweten
 • Spierpijn
 • Buikpijn
 • Slechte weerstand
 • Slecht slapen
 • Je voelt je opgejaagd
 • Piekeren
 • Huilbuien
 • Snel geïrriteerd
 •  Negatieve gedachten
 • Je vermijdt sociale contacten
 • Presteert minder en of maakt fouten
 • Eet te veel of te weinig
 • Geen zin in seks
 • Alcohol drinken of kalmeringsmiddel gebruiken om te kunnen ontspannen
 • Angstig, bang dat het niet weer goed komt
 • Agressieve gedachten, boos op de ander
 • Je zelf opofferen voor de ander met een negatieve lading
Maria Tieben leefstijlcoach slapen

Slapen

Een nacht slecht slapen kost energie en een lichaam dat in balans is, kan dit prima opvangen. Slaap je langdurig slecht dan heeft dit invloed op zowel fysiek als mentaal. Problemen die kunnen ontstaan zijn onder andere; het ontwikkelen van stress, concentratieproblemen, geïrriteerd voelen, overgewicht, kans op hart- en vaatziekten en diabetisch. Voor een fit en vitaal lichaam is het daarom belangrijk aandacht te hebben voor een goede nachtrust.

Tijdens je slaap doorloop je slaapcyclussen en slaapfasen. Een cyclus bestaat uit vijf fasen en duurt tussen de 90 en 120 minuten. De cyclussen hebben dezelfde opbouw en volgen elkaar gedurende de nacht op. In elke cyclus doorloop je vijf fasen en deze worden ingedeeld in lichte slaap, diepe slaap en droomslaap.

De eerste 3 cyclussen vormen de kernslaap en zorgen voor fysiek herstel. De laatste twee cyclussen doorlopen de droomslaap en hebben als functie je geest te verfrissen en ervaringen die je tijdens de dag hebt opgedaan te verwerken. Als je deze slaapcyclussen en fasen goed hebt doorlopen is je batterij voldoende opgeladen zodat je klaar bent voor een energieke en frisse nieuwe dag.
Er zijn verschillende redenen dat het niet lukt deze fasen en cyclussen goed te doorlopen. Een drukke dag, geen structuur in de dag, geen juiste balans tussen in- en ontspanning, voortdurend piekeren, rouw, pijnklachten, kinderen die je wakker houden en een snurkende partner zijn zomaar wat factoren die mee kunnen spelen bij een slechte slaap.

Sta jij wel eens stil bij wat jou in beweging brengt?

bewegen leefstijlcoach maria tieben

Bewegen

Bewegen is gezond en leuk voor alle leeftijdsgroepen. Activiteiten gericht op uithoudingsvermogen als ook op kracht, (spierversterkend ) verlagen onder andere het risico op hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, depressieve symptomen en de kans op dementie op latere leeftijd. Verder hangt veel bewegen samen met een lager risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Regelmatig bewegen is niet alleen gezond, het is ook nog eens leuk om te doen. Je spieren, hart, longen en bloedvaten raken eraan gewend om hard te werken als je dagelijks beweegt. Daardoor voel je je al gelijk een stuk fitter en krijg je meer energie. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen van de gezondheidsraad zouden volwassenen wekelijks tenminste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks. Zowel voor jong als oud worden spierversterkende oefeningen en balans oefeningen aanbevolen. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk stilzitten te voorkomen. Iets wat best moeilijk is want uit onderzoek blijkt dat wij op een gemiddelde werkdag 6,3 uur zitten. Het is in onze huidige maatschappij dus nog moelijker, maar zeker niet onmogelijk, om voldoende te bewegen. Wat helpt is om te zoeken naar wat jou motiveert om (extra) te gaan bewegen. Wees je ervan bewust dat bij toenemend overgewicht de motivatie tot bewegen afneemt.

voeding leefstijlcoach maria tieben

Voeding

Om goed te kunnen bewegen hebben we voeding nodig. Het is de energieleverancier voor het lichaam. Bij een tekort aan bepaalde voedingsstoffen, vitamine of mineralen kunnen er lichamelijke of psychische klachten optreden. Mensen nemen voedsel tot zich vanuit verschillende redenen. Het wordt bepaald vanuit individuele factoren, omgevingsfactoren, economische factoren en sociale-culturele factoren. Je lichaam weet heel goed welke voeding goed voor je is. Echter eten is ook emotie. Waar wij als mensen enorm door worden beïnvloed is de marktwering. Door de verleidelijke advertenties, de opstelling van de voedingsproducten, de looproute en geuren en kleuren en geluiden in de supermarkten maakt dat we onbewust worden verleid om meer en onverantwoord voedsel te kopen dan je van plan was. Maar ook je omgeving ( vrienden) kunnen je verleiden om anders of meer voedsel tot je te nemen.

De gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert om gebruikt te maken van de schijf van vijf voor een evenwichtige gezond voedingspatroon.

Hormonen overgang Maria tieben

Hormonen

Het hormoonstelsel is een ingenieus proces in ons lichaam. Hormonen zijn stoffen die je lichaam zelf maakt en allerlei functies in het lichaam regelen en processen beïnvloeden. De verschillende processen waar hormonen bij betrokken zijn, zijn onder andere de spijsvertering en stofwisseling, voortplanting, groei, gevoelens, emoties enzovoort. Wanneer de hormonen in goede verhouding tot elkaar staan heb je een gezond en slank lichaam. Hormonen kunnen door verschillende reden uit balans raken. Een disbalans in de hormoonhuishouding kan specifieke klachten geven. De pubertijd en tijdens de overgang is dit vaak duidelijker waar te nemen en hebben we de neiging de problemen met het gewicht, overmatig buikvet, overmatig veel vet rond de heupen en bovenbenen, laag libido, eetbuien, verstoord slaappatroon, stemmingswisselingen, te hoog of te laag cortisol (stresshormoon) daarop te schuiven. Echter kan een gezonde leefstijl zoals bewegen, goede slaap, juiste voeding en weinig stress helpen hormonen in balans te houden. Wat resulteert in een zinvol leven.

You can’t go back and change the beginning,
but you can start where you are and change the ending

Bel me gerust:

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Maria Tieben Leefstijlcoach, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 84642378 die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.
4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.
3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.
2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.
3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
5. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8 – Overmacht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden. Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Artikel 10 – Klachtenregeling Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11 – Slotbepaling

1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert


Privacyreglement Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een privacyreglement.


Artikel 1 – Persoonsgegevens

1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding

1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.
2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

Privacy Verklaring

Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben, gevestigd aan Hekstraat 16 9411 NG Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Hekstraat 16 9411 NG Beilen

06-14985162

Maria Tieben is de Functionaris Gegevensbescherming van Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben Hij/zij is te bereiken via info@mariatieben.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mariatieben.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben) tussen zit. Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Geen automatische besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: In klantenbestand. Of anders 2 weken.
Delen van persoonsgegevens met derden
Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mariatieben.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leefstijl- en vitaliteitscoach Maria Tieben neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mariatieben.nl